Sanghyang Swawarcinta

01
01. /ooo/ Ras hidep umange(n)-angen, di sanghiyang swawar cinta, di jero tan hana[na], te(m)bcy mijil ka sakala,
05.  metu ti panwa(n) pangreungeu, hwas bayu metu ti tutuk, pct|al sabda metu ti rasa, turun ti purana wi(n)du, biji(I) ti puslaka jali.
10. Beunang nuras ti ajnyana, bijil ti jati niskala, sidi sida paramasuksma. Sedcng sira sang amaca, mangucap ka- a(j)nyanaan,
15. metu wangi sangkan dadi, ngaranna kasuda mula, pasang kanan nikang aji. Ahung guru dewananta, niti jati mane(m)bah sang karo pitu,
20. kapitu sanghyang hayu. Pukulun sama sumanger,/17v/
02
pamuhunan kami nyaur, patangkalan kami nya(b)da, nyaksi ka beurang ka pcuting,
25.  ka jagat bwana lamba. Mihapekeun awak kami, kami de(k) sadu nyarita metukeun kawacanaan, kena ti inya sangkanna.
30.  Batara wenang wisesa ma seda, batari wenang ma sakti, batara bayu mangreungeu, mulah mwa reu-ngeu swaraing, swaraing ayeuna ini,
35. mulah mwa mihape inya, sugan[n]ing salah tucap, sugan[n]ing salah sebut, sugan[n]ing salah ucap, sabdaing pi(n)dah ka reka,
40. sabdaing pi(n)dah ka mantra, uloning pi(n)dah ka kukus. Sumange(r) jatina, mangka terus/16r/ betan eta. /0/ Pasaguru pasamapun,
45. pamuhunan kami nyaur, patangkalan kami nyabda, pasaduan kami ka nu siya, seda paramaseda, nu sakti paramasakti.
50. Ka hiyang nalika jantra ngaraning beurang, ka hyang nalika jantra ngaran(ing) peuting, kami sadu meu-leum kukus, mala melwa mala candana, ki gugula areuy batara,
55. deungeun kulit nangka beurit, disilang cangkang pisi-tan, usar kalawan jamaka, jungateup deung hali-hair, dibaur deung te(n)jomaya,
60. direumbeuy deung menyan beureum, dipuncak(k)an menya(n) putih./16v/
03
Omas urey lun aya dimangka rasa, nyarcbung kukus ka manggung, mangka ambung ku ambuing,
65. gandawangi nu wangi di bwana. Lamunna cwa(n)- dwang ka[ka| wetan, asup kana warna pulih, geusan hiyang iswara. Lamunna cwa(n)dwang ka kaler,
70.  asup kana warna hireng, geusanna hiyang wisnu. Lamun(na) cwa(n)dwang ka kulwan, asup kana warna kuning, geusan hiyang mahadewa.
75. Lamunna cwa(n)dwang ka kidul, asup kana warna mirah, kaswargaan hiyang bra(h)ma. Lamunna terus ka mang-gung, asup kana catur warna,
80. kaswargaan hyang siwah. ka manggung ka sang rumuhun. ka sang/15v/mangambang sang manga(m)- bung, ka sang patih warahdesa, terus dwangkap ka tan hana [na],
85. puncak sanghiyang akasa. ka tungtung bentik ning langit, puncak sanghiyang akasa, payung alas payung desa, dipajar payung bwana,
90. mayungan ka wong sajagat. Lamunna datang ka inya, kukus kami jadi sanghub, jadi reueuk deung haleung- heum, jadi mega pihujananeun.
95. Lamunna ni(ng)gang ka lemah, jadi hunyur lemah halaki, jadi lemah kaputihan, jadi lemah sanghiyang. Lamunna ni(ng)- gang ka balu,
100 jadi batu pilinggaeun, ca(n)di bang ca(n)di putih, jadi na batu sanghiya(ng). Lamun/15r/
04
na ni(ng)gang ka cai, jadi cisanla cisanti cikatilesan.
105 inya panti cihaliwung, ngaranna sanghiyang talaga-warna. Diala ku bwacah lanang, dibawa di seeng tuban, diais ku bwaeh larang,
110 diiring ku tatabeuhan, gwaong kuning gangsa lari, pakeun mwa ba(ny)cana dasamala pangruat dasaka- lesa, kitu kawastuanana.
115 Lamunna ni(ng)gang ka kayu taralang rete, tataneman sarwwa pala, mangkana galemuh tulus, (mangkana) galepwang (bwang)swar,
120 gulawing canir lurus puhun,  es seler rampiyang dahan, ruum kcmbang amis buah, kitu kawastua /18v/nnana. Mangka nguni lamun ninggang ka sarwwa saltwa,
125 magcung madcmit. Lamun ninggang ka pcucang kanycil putih raja[m]pcni, celeng kuping singa salat, na rajafmjpeni,
130 lembu lilin raja[m]peni, badak putih rajapeni, gajah putih rajapeni, tutunggangan sang prabu, kitu kawaslwaanana.
135 Manguni lamunna ni(ng)gang ka bwancah lanang, mang- kana galemuh lulus, (mangkana) galepwang bwangswar, giling pingping pancuh gculang, tareros ramwa para(n)jang,
140 tanggay kase langge [langge] dadar, kwaneng ganenc pwatrang cawene, pirigan sanghiyang kalih ganpenwan para twahaan. Sa /18r/
05
cipta ciptaning lanang,
145 astura asturi arawa inyana, sakitu kawastuanana. Mangka nguni lamunna, ninggang ka bwacah opoy, mangkana galemuh tulus,
150 galepong bongsor geulis pawilis, doeh e(n)dah pada-wala, deumuk (pipi) ti(m)bun buuk, doeh pa(ny)jang kwaneng, caropwang puhu buluna.
155 Ilapitan karawalea, ceta nywa(ng)ket pwaek-pwaek, ceta neuleum (m)alem-(m)alem, ceta nyulage beu rang-beurang, mcubeur nuar neuleum nyangkudu- an,
160 ngem(bang) (ka)puk ngembang gadung, ngwaneng ngayen ngasumba, ngela sepang ngangeun ha /19v/ yam ngaran-cet kantch pamulu.Beuteung reueus ku sakitu,
165 teher pelag olah-olah, na paray dikembang lwapang: hu rang ta dikembang dadap, na hitu dipais tutung, le(n)di ta dipais bari,
170 na lele dicwacwabek, na deleg dipanjel-pa(n)jel, na hikeu dileuleu(n)jeur, na kancra dilaksa-laksa, sisit na dirara mandi,
175 tulangna dibateu rangu, Hayam bwadas ta di padamara, hayam bcurcum disarengseng, hayarn cangkos dikctrik,
180 hayam hurik dipais bari, hayam dantcn dipepecel /19r/
06
hayam bikang dipapanggang, hayam kurung dikudu pung, hayam kencaran disaraten,
185 hayam kambcuri ta dikasi, kacigeuy tuang caroge. T(e)herna nyanga nyanglarkcun, ngamumujet ngara- ra[ng] mandi, ngararang geding,
190 nyasatc raraka hudan, sasate usap-usap lambo, sasate pawarang lunta[ng], sasate ugang-aging. Sakitu guna (na) o[m]pway,
195. sakitu kawastwaanana. /o/ Mangkana parat ka ha(n) dap, ka si nurgaha ka pwa basuka basuki, ka batara nagaraja, ka sang patih wara(h)dcsa,
200 ka nu siya awak larang, nu nanggcuy sanghya(ng) lemah, nu siya wenang di handap/20r/. ka sanghi-yang digdig herang, ka lor kidul kulon wetan,
205 sanghiyang sumaradana catur alas catur dcsa, dipajar catur mandala, ngahibaran bwa[c]na, tuha kalawa(n) amengan,
210 tutup rahayu kreta geulis, para bujangga ngawastu, dina bulan kapitu, dina bulan rahasca, dina imah manikmaya,
215. dina panycaliga ajnyana. Ngajingjing sanghiyang hurip, ngajayak sanghiyang atma, ngarawu sang-hyang hayu. Nguni-nguni sang pandita,
220. ngajang bayu sabda hidcp, ngaregcp cipta nirmala, ngukup hurip wwang sajagat, dinaan ing panglung-guhan. Kitu samapun.
225. /o/ Ongkara nama sihwaya,/20v/
07
carek dina siksa ka(n)dang, sohah asti sakala wreti, astiti metu ring aji. Namastc namas karana.
230 Namastu nama sihwaya. Sekar tu(n)jung sekar pawi- tra, di sanghiyang pawi(n)duan, di sanghiyang asri kuning, di sang hiyang asri bwana
235 di sanghiyang cintamanik, waslu sakala samangke. Teu paya me(n)ta ha(m)pura, kamisonne mu(n)dur, modana nya modanakeun,
240 si kapanggangan kalawan si katiwasan, ircug pidcl jugul muna, tumangtu(ng) di kapunggungan, sumang-sang di kati- wasan, ipis kadewayunian,
245 (a)bala kaulasrapan. kadeu /21r/ kaeunteupan pidcl, katutupan ku si lupa, kapari(ng)kus[tra] dene(ng) makoeh hantcu katurunan ku ajnyana wiscsa,
250 langgcng mcta[h] kajalmaan. Mangki(n) s[w]amiasa doui, ku kagcuian kami, boncah de(k) diajar, metu-keun kawacanaan,
255 ku tingkah kami boncah, hangjar hangjar sasalcngjar, gcura garawalan, ampag arnpag ga|m]gampangan popogalan, sab daan caran tingkahan era,
260 kasedek ku piciptaeun. Metukeun ring ngaji, sasirih sapatah sileka, mangkin metukeun kawacanaan, ku geui hantcu katemu,
265 na /21v/
08
ampuh gurulagu ti(n)dak ta(n)duk basa basiki, patitis sila pah[h]ayap, sanding panali ukur paranti, sipat pamcncr cccek
270 angka padali(ng)sa. Sau(n)dak-[p]u(n)da(k) kalepa, ku geui kami (mo)tukcun bayu, lulup sabda li babahan, hidop sakcng angcn-angcn.
275 Bayu sugan tan ana[k] kaprcsa, sabda nu tan ana[k] karcungcu, hdip tan ana[k] kapiange(n)-angcn, mangka geder mangka rcuwas, mangka reduh ikang bayu,
280 mangka lucang sanghiyang ajnyana, na sarisipcu(n) pihidcpcun, susah pirahascaeun, (lingga) lingcr pamujaan, ngagcdog tihang ra(n)jang pagwasan,
285 dcung tikclab samping gonggolang, pegat [t]apu /22r/ s karayunan. kagcdag-gcdag tanggeran, kcruh situ kabuyut- an, kccong talaga sanghiyang,
290 sarisipeun pih(i)dcpcun, mangka susah pirahasca cun. Lebak bcunang nu midalar kusut bcunang nu mcrcsan, tilabur bcunang mangpulungkcun,
295 iris bcunang nu nyisib[b]eun, kurang bcunang nu ne(m)- beyan, corcngcang bcunang nu nyclapan, hilang bcunang nu namakcun, leungii bcunang nu talitijp],
300 kasamur bcunang mitutur, rongod bcunang nu ngadeng deng, ma(ra)spadc nyipat midana, ngulak ngcle(k) ngukur an, ka nu jauh ka nu dcukcut,
305 kaccray kapapasah /22v/
09
keun kapi(n)dwa kapintclukcun, kaa(n)tegan kawu- runganan, ku sc(m)bawa budi cipta, lawan ambek ku (am)bekna,
310 misi (na) labuh siloka, sarua palalunkcuncun, ja hayang maharcsa. Dek diajar kapibangun sangsaya, dek diajar metukeun ning (aj)nyana,
315 bayu tiis dinginpalipurna, ruum seungit rumawangi, dewa ti karayunan, nitiskeun inya ka sato, kapadangan mangka heubeul,
320 (heubeul) hirup heubeul nyowana, hengan kawinga- han kami, boncah sarwa palalu(n)kcuneun  kitu ku geui metu keun sabda, ja hayang manghayang,
325 kapibang/7r/ngun sang mata, dek metukeun inya, na sabda (kau)padesa(n), sabda anumana premana sabda, mantra-mantri maha muliya,
330 sabda ti nuda ti nudi, (sabda) ti sang pandita, ka sang sewaka darma. [dek inya] Metukeun na sabda rahayu, sabda menak ulah menak,
335 sabda inadi inuda, sabda pasanta (j)nyana pasanta, ambek pasanta karma pasanta, bud(a) (pasanta) (bu)di pasanta, ngan manah mwa kapetukeun,
340 na sabda leuleus lemes, manis harum, wulat mano- hara, ruum ti candu, mahabara ti candana,
345 tiis dingin palipurna. /7v/
10
sabda herang manah linglang, didulur wuwus rahayu, dipuncakan enak a(m)bek, ku kageuian kami bo(n- )cah.
350 teu meunang nadahkeun talinga, kurang bcunang mataki-taki, suksila satiya bakti, sewaka mamu(ja) jati. Puputul noweca,
355 ameng-ameng yugisora, tetega dcung dewa guru, raja kalawan unggu walaka, wasi para manguyu, mangka nguni para mahapandila,
360 para(ma)suk paralulup, para walakan palangkilan. sim(b)al mangkin ka sang jati warah irang-irang di piguna. ja na lwa|a]h lumanggana,
365 walangali de(k) ka bumi, kurang tako/6r/n sewa goni, na(n) jak sila isuk sore, (sabual) laraban poyan, beuki heubeul beuki ireug,
370 beuki lawas beuki tiwas, lawas-lawas nyalu cacah, heubeul-heubeul nyatu taleus, hantcu waya di kabi- sa. aya bisa lalatangan,
375 aya nyaho bobocokan, borang nu dek sila jarol, sugan di udiya tanya, meunang pretama, supen mupulih- keun inya.
380 lange, mana mangat bisa, ja meujeuh lain dongdonan, na kajo(ng)jongan ku kabogoh, kabawa ku (ka)ba-kaba, kalolila ku wahea,
385 kurang tanya kurang takon, (kurang takon) sewageni, na(n) jak sila (isuk sore), janari tengah wengi, isuk /6v/
11
kala wan rahina.
390 Beuki katakul kalarung, beuki kaseeh kagcdeng, nu ditungtik diwulik beuki leungit, nu disiar beuki hi lang, nu dipitutur kasamur,
395 kahalangan ku preca(la), songya ku rupa warna. Sarua palalunkeuneun kami, bonycah mo kabireungeuhan, jero bumela sarira,
400 ka tutupan ku si lupa, kapuringkas [tra] deneng makoeh, pcpet peteng akera, gelo-gelo leungi-leungeu, jugul bingung muna tiwas,
405 kabilet ku mala iket, kasaputan ku lre[nare]sna, yuga pangan yuga inum. Knopeksa brah rahina, ku geui teu meunang ngarahinakeun.
410 H(i)dep lawan tutur/5r/, bwana lawan sarira, masinikcun bayu sabda hidcp. Ti peuting tcu huma- reti, kabawa ku guna turu,
415 ku at(ma) manglawi-lawi, asup bijil datang leumpang, pajang pctcng diheeskeun, ray bcurang tcu mcu-nang nginar, kabawa ku guna ganal,
420 tcu kadongdon tcu kaboro, tcu kapapay kapiguna, tcu katunglik kawulik guna alit, ja mcujcuh lain do(ng)donan, Sabda pangaku sagala,
425 tcu aya panycaksarana, anggcus katakul kalarung, (anggeus) kascch kagcdcng, katukang(ang) kalcumpa ngan. Sarua pa(la)lunkcuneun,
430 (boncah) hantcu mcunang, ipis ramping ranycang runycang. Awas padang manarawang, ku gcui ku-rang balangah, hantcu ilik dcung taliti/5v/[p].
12
435  Di eusi sanghiyang ripta kabuyutan, kurang bcunang ru[m] macana, di jero guha cipta sorangan, di sang- hiyang talo ajnyana, kena palias ma palias.
440 (palias) mcjec ngagelen palias nyeda ngawada, ka paramuha para pandita, sanyarah ka nu nyi(k)sa ka nu mitutur, manguni ka a(m)bu ayah ka pangguru- an,
445 mangkin ka sang jatiwarah. ja anggeus ma anggeus, kaguritkeun kaguratkcun, dina gcbang lawan lo(n)tar, lcmpihan kukuluntungan,
450 dicarik (ku) ta[n]nah hircng, a-/4r/ mpar gclar susuratan, eusi sanghiyang pustaka. Lain tanglu babahayu, lain gurit juju(n)tian,
455   gurat gurit nu bihari, sasakala nu ti hcula, siksa kandang siksa kudang siksa kurung siksa dapur, kalawan darma- siksa pangwereg,
460 [dcung cirik] dcung ccurik nangtung sapcuting, bujangga manik mungku sakit, dcung tincunging cipta, di manik sawcstra, kalawan sanghiyang aj(ny)ana,
465   gas ngati man. ding kataniya kalawan adi sasana mano(n)dari agung larang, tato di sri wano, tarik timbang dcung tincunging,
470 sorodong di rat, ta /4v/
13
sik kedung madangding, anggit artati dcung prclabi, calik dcung buda kasmala, panyca i(n)driya cinta soma,
475 boma dcungcun ramayana, korawa dcung adiparwa, angde-gaparwa dornaparwa santiparwa satyaparwa, karnaparwa sorgaparwa,
480 kalawan agasti sarwatuti, dcung cakrawati, kalawan na sowerapatra, salakat dcung sarwatuti, ontara jeung rajanata,
485 tanjali dcung cakra rohawati, punggawa dcung bima sorga, wiwaha dcung pandawa jaya, kangkus dcung aci puresanapala, kalawan ratu asihan,
490 pauitan paramademit, danansri ugan pagoyan, tun- duk lawan pakcdut/lOr/tan, caca(n)dcn deung kararangscn. Tahampekan babahcuman,
495 pangcusi binaya panti, patikrama, madangkulan. Isi raja kapan kapa, tataan sanghiyang medang, kalawan waruganna pakwa,
500 patra dcung darmason(y)a, rudamala dcung askara, mang leuwi darmapretuti, darmaweya padonaan, pagenni mangbang kamale,
505 prebokta putre wisesa, kukumba mahapawitra, bubuksah parahiyangan, maha bungku medang tangtu, jarini deung candragcni,
510 sumana dcung darmasasana, deung pagagadan, purbatisti purbajati /lOv/,
14
sri wano dremakusumah sri manggala mahapadma
515 kalawan tatwa anyjana, budi keling gagang aking, budi cipta i(n)dranata, kalawan kunjarakarna, mangu ni hurip-huripan,
520 kalawan sri mahaguru, sagelar sanghyang wayang, metu ti bwana [t] pitu, kalawan sri mageung, katepi na darmajati,
525 eta nu dilarangankeun, pagerba lebet sang wiku, upakara sang pandita, geusan nu nu(n)da sanjata, pamademan ahangkara,
530 kena i[n]nya tangtu sang sida karuhun, ta Ialah sang sida sukma, pitcket sang sida lenyep, deung sang sida hiyang (aj)nyana, /8r/ sang sida hiya(ng) widasara,
535 warah hiyang yugisora, bumi lamba bumi parek, sri hiyang pahi anggeus aci hurip, kawastwaan ajnyana ti sunda, sanghiyang sumaradana,
540 calur alas calur desa, dipajar catur bwana, na lor kidul kulon wetan, sanghiyang hanteu sanghiyang biheung, lain ka eta ngaranna,
545 hurip sanghiyang pratiwi, teja sanghiya(ng) akasa, jungjunna sanghiyang alas, mutiya na kabuyutan, ngaranna pangcusi bumi,
550 diteu(n)deun di jero raga, pakeun ngahuripan masa, dek panteg .... rampes, /8v/
15
mecat di bulan kasa, poroc di bulan karo,
555  tinggal raga di katiga, hilang di bulan kapat, telas di kalima, padem dina bulan kanem, mungkur di bulan kapitu,
560 ... di bulan ... ... di bulan kasapuluh. Kena inya paturunna, patiwah-tiwah ti sang pandita, ka sang sewaka darma.
565 'I'otok lepus sirung teuwu, tali-tali tan pegat, nu dititah diwulik ditungtik, disusukna dirancana, di sabda di pang-ambekan,
570 di scmu di pangawuruh, di tingkah twa[a]h cala purih, dek inya diparitama, mumul inya buntu, paha- tuan tan runtu /llr/na
575 saparung{g]u gantoke rehe, canggang pegat carita mahapandita, talatah nu siya ti heula, ngan mana mo kapapay kapiguna,
580 teu katepi teu kahusir, teu kaboro teu kapenton. Kalaksana-keun talatah nu siya ti heula. Sarua pala- lunkeuneun, ku kageuian ka(mi) bo(n)cah,
585 Metukeun kasamodanaan, ka hareupeun sang pa(n) dita. 1 larunggampung getas rapuh, bahu bahangga punggel paku. naruk ajnyana carang i(ng)kah,
590 jauhjeueung, lu(n)cat cihna(?) karo langkah, handas nu kagiwang ajnyana, mo bisa mitutur sabda rahayu, mingajap sora krcla,
595 miumit basa basiki, sarua pala /11v/
16
lunkeuneun. Kitu samapun. /0/Mangkin sajan sami- yasa, a(n)ten salarak-salarik,
600 sacecck angka padalingsa, sau(n)dak pake leu(m)pang, le(n)tang nu disangga takeun. Waya nu dipialingan, talubu saur salajur,
605 tapakan sora sakecap, alingan sekar lepana, pang dulur saur rahayu, pangayak sora kreta, tamba sabda ngajugala,
610 de(k) ngangseukeun pangabakti, mingpulungkoun tangtarukan, dangdauna(n) kekembangan, parepe parope rangrang, ga(n)cang halalang,
615 pangcusi bwana Iamba, pakcun ngahaturkeun sekar, pupu ngon suguhan sasurung, diteu(n)deunan kekem bangan, /2v/ keukeureut ukir ukiran,
620 daun kalapa direka kembang, ditiru dijicu(n) manuk, direka tingkah manyurak, kupat halu kupat manuk, deungeun kupat parupuyan,
625 kupat walang kupat [eu] iwak, eu(n)teup di jukut palias, riringgit kasang pari, wuku waka kurung atma, kupat karas kembang picung,
630 ruru(n)day deung daun jahe Teruswastu hujung iwung, sekar tu(n)jung paksi aman, panga(n)ti pang nyjupatiyan, parawanten sekar pulri,
635 panjalin /2r/
17
sawilet galah, sakulingkang ginelaran, patra uttra, sakilan suguhan sarurung sinahutan cecengbulan,
640 sinarapa[tu]tan ku daluwang lala(n)caran, tinitisan sang- hiyang dewa tiga anawasla, alingan sanghiyang tiga ajnyana, suruh apu lawan jambe, kalawan sekar satugel.
645 Alum layu geres euleus. pare parepe rangrang ga(n- )cang, hareucang carang corengcang, tanpa laduh tanpa jemuh, sekar gayang angar saat,
650 sapala sipi sapira(ng), camedek becel rarapen, pepe /3r/ja rupa wahea, awir-awir cici weri, ngajojore ngamomore,
655 ngawade ngawaheakeun. /o/ Mangka nguni samiyasa, ku kageuian kami ngahareukeun inya, ka sang pandi ta, suganna songgeng nya(ng)gcgcng,
660 (suganna) nukang nyanghalang, hanteu teteg hanteu bener, hanteu ningar hantcu ncngah, hant(cu) katu juan ning cipta, mangkin ku beunang kami ngahan- cengng
665 kusut ambuk ariwutu, pabali(k) pasulang-saling, pa sungsang pahalang-halang, paburiya patulayah, paco rok paagor-agor,
670 maur lungtung samar tangkal, ti luhur tcu puguh taruk, ti ha/3v/
18
ndap teu puguh tangkal, di tcngah tcu puguh nga- rongkayan, hantcu papak sama jajar,
675 hanteu e(n)tep pabcbcrcs, hantcu maday ngarong kayan. Ruana ambaran tilas babad, sang pandita tan segahcun, ngarurubuh ngalulungsur,
680 ngcscrkeu(n) kapawitraan. Ngagingsirkcun kama(n)tri an. ngarundak kautamaan, ku gcui ti bihari waya, aycuna ircug disicup,
685 ma cita di nu ulama, ngahilangkcun kasuksantran, ku gcui mo nyaho, di asri lawan muliya, sora nu siya ti heula.
690 Saru /9v/ a palalunkeun, nguni karma sang[ng]adang dan, kaluhuran kalangkahan, ku bahu kiwa lawan tengen, nu rumaket di salira,
695 pangnurgrahan sang pandita, ka sang sewaka darma. Daluwang kulit ning kayu, upakara[ng] ning busana, cangcut baju pangadua,
700 tipulung sampit bahiri, roroma buuk salambar, mang kin pangeusi, bwana lawan sarira, lelet ning ciduh karacak kesang,
705 paleut[tjik ning kalulureun, ning kesang sakeng sarira, ku geui mo kapilihan, kapinjian mo kadengdcng kapa- ras/9r/
19
pade,
710 mwa karaksa kaopeksa ika, tri kaya mandala pari suda, suda pangan suda inum, ku geuing tanpa iyatna, hiwang sira sang [ngjadangdan.
715 Kepo sira sing manghayu, ireug-ireug di nu pregili, malawa- rikeun na nu purah ngawarah ajnyana' panyjang geui nyeuseul maneh, lain ma lain ku padan,
720 kami bwaat nyangsat padan, teu kailikkan kabudi- ya(n), kagadayyan kacukayyan, pukulun sama sumarji, sarua palalunkeuneun,
725 kitu samapun. //ooo/// Mangkin sajan samiasa, ku bounang a(m)pih-a(m)pih baba[h]/14v/hagi, di jeroning wawangu- nan, sugan metu sakeng tan hana,
730 sugan waya kaeunlcupan, ku sarba geuleuh sarba keu meuh, kuricak dcung tahi cakcak, sumeuni deung tahi beurit, haranghasu sekar seneng,
735 sirara deung roab ru(n)tah, harebuk di tahi bubuk, sarua palalunkeuneun, nguni basana didudut digaga rupuh, dida-dak digeura-geura,
740 gupuh sigug ga(m)pang kaeur geura kapitineungeun. Basa-na ti alas-alasan, ti cai ti geusan mandi, ti jalan ti pasam pangan,
745 di lembur di geusan eureun. Sugan kalulun karingkus. (Sugan) kalepah-kalepih. (Sugan) kahephep ka/14r/
20
dempet. (Sugan) kalempet nyantepet.
750 (Sugan) kahephep kadc(m)pct, Pangcusi a(la)s-a(la)- san. Pangcusi bwana lamba. kena rcya temahan, sang hiyang atma papa kalesa,
755 les hilang na drebiya, ,mas kanaka jati rupa, kacoro(k) ku tambaga lawan timah, kalemur kasalimur, lipi lupa di pitutur,
760 mupungkur na siksa guru, ngaleumpangan siksa kan-dang, ngahanteukeun watang ageung, ngalaloan sipat galeng, naya-naya wong atuha,
765 sanyarah ka sang pandita, hantcu sihcun ku pameu seuh, hanteu geder ku pamali, milelek ambek ma geuleuh, mitutur hidep tan tuhu,
770 mijajap sabda mahala, kabawa ku na /13v/ trimala, ngahanakeun (j)nyana dust[r]a. Mangkin lamunna datang ka masa, ukuran sakala hurip,
775 mo ngcunah ngala ku (ma)nch, paeh mo salah dunung an, mati taya wonp^ mangkana, tinggal raga di katiga, hilang dina hapit lemah,
780 mungkur dina hapit kayuh, atma mccatti kurungan, lucut bayu sabda hidep, raga tinggal kasangsara, sang atma rama ring kawah,
785 nyorang na batu kacakup, leutak si balagadama, kalawan banyu manglurah[k], jukut taji sula wesi, wot gonggang ugal-agil,/13r/
21
790 deung iyaksa geni muka, asu[h] mangtendas (iyaksa), gagak ma(ng)hclar curiga, kapanggih sang yamadipati, dilabuh- keun kana kawah,
795 dikcucum dima(ng)ka heubeul, dikasi dimangka tadi, dikcla dimangka asak. Lawasniya dina kawah, sariwu saratus tahun,
800 satak salawc purana. Iintasniya sakeng kawah, di parabkeun ka asu di panyeasora, asu manglc(n)das iyaksa, gagak mang hclar curiga,
805 teherna mawa ruji bcusi, dcung na gagak santana, asu tea majar mumul. Gagak tea hanteu hayang, kena gilek twahna,
810 ba /I2v/ sa di madiyapada. ngahanakeun (j)nyana dust[r]a, milelek ambek mageuleuh, mitutur hidep tan tuhu, mijajap sabda mahala,
815 twahna bogoh congcolongan, ku inya sangka(n)na koyo, nya mana dicacahfg] direcah-rccah, dihirib dimangka lcntik, di- baur dikembang wura,
820 ditabu(r)keun ka madiyapada, mirasakeun pagawena, basa di manusa loka, nya[aj mana pati(ng)saliksak pati(ng) saleber.
825 Temah sanghyang atma papa, jadi oter jadi janggcl. Jambe long limus sakeureut, kararamu hapur mung- kal satwaa kinaririsan,
830 satoa kinawedi(an), satoa mageung mademit, ru /I2r/
22
mabat tan kinaweruhan, dingarananniya panycatriak, nu kumelip di pr(et)iwi,
835 sarwo sato pingpilikan, sarba mabekan eusi ning alas, nyangsang di lemah di cai, ngambang di lengah saga ra, kasurung ku alun-agung,
840 kabawa ku riyak batang, kasilir-silir ku angin. Datang angin barat daya, jadi di tasik di nusa, munggu di kayu di batu,
845 munggu di taruk di daun, nyangsang di catang di rangrang, di tunggui di kai rungka(d), nepi ka gunung ka bukit, ka dungus ka udung-udung,
850 ka tcgal ka hariwata, lcuweung nusa sisirihan, pangeratan babajangan, lcuwcung scma sisirihan/29r/ panglarungan wong sajagat,
855 Waya kapangkukan, ku atma papa kalcsa, ja inya kaha- nan(an)a, ja eta temahanana. /o/ Sangkilang di utamana,
860 dina dcsa kabuyutan, lemah cai karetihan, na gunung pang hiyangan, gunung mahapawitra, (h)euweung keneh kapang kukan,
865 ku atma papa kalesa, nyorok awor ka nu nyaho, ngabancana ka nu bisa, ngabcda ka nu ramp[a]es twah. Nycucung nu ceuceub dircupwcung.
870 Dinugcllan beuki datang, ka nu cicing beuki nepi, di kanis trakeun beuki dihajakeun, hayang kasari kabuk ti, huning kaicap kaarot.
875 u na(n)dangan sabda mahala, ka nu watek lekas tangan, ha/29v/
23
yang dek ruat [m]mala, nyiyar pideungeuneun papa, reujeung-reujeung kaperaan.
880 Lun nyampak pandita tuhu laksana, emet imeut rajeu(n) leukeun, pakageui na ditapa, ngawakan sang hyang darma. Dinya tineungna mangkuk.
885 De(k) milu sabilulungan, milu awor deung aj(ny)ana, [hayang] hayang hees pabeberes, ngadungkuk sapang dungkukan, de(k) leumpang duluran, Ngahirasfa] nyaho di jalan, hayang cunduk ka puhun, hayang datang ka tangkal, huning nepi ka jati,
895 isun huning mo katepi, isun hayang mo kasorang. jati temu geugeuina, ja na sabda kala/23r/ntara, kasarung katala(n)- jura[ra]n,
900 sarira salah paranan, masah geusanna ngahana[na]n, [sajsariwu saratus tahun, satak salawe purana, mo nyorang kasorang tineung,
905 diri ti sakit ku jadi, mintar ti bala ku waya, gumanti ku labah mala pala, ngabeda ngabancana, mangka geder mangka reuwas,
910  mangka gila jcungjeueungeun, mangka jiji jarijipen, mangka giruk humanciru, sarwa ajpalalun keuneun, mana tadi dipipatingtim,
915 panja(ng) geui na ditata, meunang mo gelar tom- bada./23v/
24
Ngiyatnaan matang hiyang, sasana gawe parekel, sugan waya kadeukeulan,
920 ku nu tumangtung (tu)meja, ku nu sumclap-sumclip, sakoch karurusilan, sugan waya jangga-janggcl, kuri- cak tahi rawa-yang,
925 iwun-iwun ciduh ingsun, tata rua tata rombok, hiris bopoh limus [sajsakcurcut, wcdit cacing dcung so(n)dari, tan kasari tan kabukti,
930 tan kasikep tan kagamel, mcar pacct dcung cocopct, laku-laku di duniya, sakoch kinaririsan, sakoeh kina- wediyan,
935 sakoch si mahagila, Sugan kadudut kadawut. Basana didadak digcu/24r/ra-gcura. Sakoch sarba nistri sar ba tamah[h], Bijil tina pancatriyak,
940 nu mo wc[n]nang kasari kabukti, ku nu siya dahar pawitra, Sugan aya kacuntcupan, dina patah dina sekar, dina pattra dina suruh.
945 Dina apu dina jambe, salubarna kacusikcun. ja lai(n) ma lain ku padan. Boat nyangsal nyodeakeun Sang pandita ku padan kami.
950 Kurang wulat kurang tingal. Sarua palalunkeuneun, ku kageuian kami bonycah. Mapas marug ngarem- panan, nga(n) tegan ngawurungan,
955 nu eukcur tapabrata, eukeur lungguh linggih siwi samadi ngade /24v/
25
gkeun cipta nirmala, nu cukcur yoga samadi. Nyuda pangan nyuda inum,
960 nu eukcur ngaji ngawigih, dina si(m)but dina cawet, mangu ni ning tata karma, nu eukcur ngangel[l]an ma(n)ten, tita(h) awak tila(h) raga,
965 nirtre(s)na nirsangsaya. Sarwa [a]palalunkeuneun. Ku ka-geuian kami, mere bobot mere repot, mere susah rurumpaheun,
970 nitah hcse sakalih. Iyatna di ka tuturan, milihan inya, camah campurna, sucina pawitrana.
975 lamun waya kawulatan, kawulikan, sui /25r/ inggis wirang alangati, dirasa tinggang kapalang. Ngumput ku tangan katuhu,
980 terna ku tangan kcnca, tibakeun ka p wah suci darani jati, dcung pwah suci laksana, kena eta sedihanan, sarba geuleuh sarba keumeuh,
985 sarba camah sarba campur, inya hala inya hayu, dikiihan diisingan, dijicun na picarian, pa[t]cayahan pasetraan,
990 pangbajangan pangwaleran, ja cukeur dikawasakeun, dikali-kali tanpa guna, hantcu kajeueung susut, pu(n)dung runtik murina,
995 dengdeng langgeng herang tincung, ngawakan na kajatiyan. Komo lamun di /25v/
26
pahayu, lun dijicun sangsaraman, ku nu waya panga- wasan [sa],
1000 inya lcuwcung inya rcuma, dilanglangan disiaran, bantar dilalar, mwa tong mogor mega t pasir, lebak datar disiaran,
1005 dili(n)taran diintiyan, momoganna teka waya, nemu imah kabuyutan, lemah saki[ljlan pasagi, teherna ngalingga manik,
1010 rampes gurindaeu[nujnana, lamunna diutamakeun, pinaha yu den sang pandita, ditarawas dicacaran, dituaran dipinggiran.
1015 De(k) dihuru, suga(n)na panas babakna, kaare panyc anaga/26r/rana. Tuluy diduruk, disasap dimangka linyih,
1020 disaraan diradinan, anggeus ma eta sakitu, diilikan dibudi yan, disiaran halana hayuna, yogiya rampes dipahayu,
1025 geus ma rampes dipahayu. doraka diprecinta, di windu diadu-adu, direka diwalangsanga. Diteuk- teuk disampuray keun,
1030 ditande dipasigarankeun, ditiru dijiyeu(n) batur, direka ti(ng)kah mandala, diririncik diririak, diturun keun ditaek keun,
1035 dihaeuc-haeuc. bcunang nga/26v/
27
manon yuyukeun, ti pinggir ku balu putih, bcunang ngala ti na tasik. Wastu beunang nu mahayu,
1040 bantar bcunang ngadu balay, lemah dikakancana- keun, (ka)was papagcl[n]an, Wastu man(a)n di galunggung, ru(m)bay manan di daksina.
1045 Katurut di jampang manggung, sarwa dcung catih hiyang, kena tunyjuk mulah carut, sugan sora sagala. Batur ta di jamburaya,
1050 ngarann(a) punyeak niskala, dibalay[a] sakuli(li)ngna, diawuran (ma)nik a[s]sra, dibaur dcung/27r/ adur omas, diselang disege sipat,
1055 ditilik ti kajauhan, care(n)tam heuleut-heuleutna. Tajurna sarba kusumah, kusumah ngaraning kem- bang, handong bang dcung ha(n)dong putih,
1060 handong lungsir kayu puri(ng), mandakaki jambu danti, wera tumpang wera lancar, kembang bulan kembang tanjung, jelag deung manyara parat 
1065 tatali sekar widuri, taloki saru(ni) keling, dalima[n] sekar pupungon, pacar deung kembang damaka, tarate deung maya sore,
1070 beureum kembang rcumbeuy-reu(m)beuy, siyang kembang puspa lembang, deungeun kembang puspa gading, / 27v/
28
malati kembang dongdoman, kembang tu(n)ju(ng) bunga- wari,
1075 kembang susun kembang menur, kembang ngapala darah, kembang ta hantcu nu rampes, kucawali hengan hiji, panugrahan ti niskala,
1080 sangkan waya ka sakala, pangwastu ka sang prabu, ulama di karajaan, lamunna dipakc ngawastu raga sarira,
1085 nu ruum dipicucu(n)duk, nu wangi dipisusumping, nu malahar dipiburat, kembang haneut dipipeu- reuh, nu rampes dipicacane //o//
1090 Mangkin sajan samiasa. Liwat nu disangga takeun ti hulucun taman situ, waduri  dipisusumpang didora kowari /28r/ deu(ng) panto curi,
1095 kalawan na kamateuang, dipahcut dihengget-heng get, warnana ukar ukaran, ti luhur" carita pandu, ti handap ca(ri)ta udarayana,
1100 di tcngah naga pahcmpas, ulasan cangawalayut, m[r]crak ngigcl di pu(hu)nna, baruang palukang-tukang, baroeng paenger-enger,
1105 udubasu ngadangiyang, batari pascuri-seuri, batara paka wa(n) kawan. Silih kalong silih cium, haranna sanghyang memct.
1110 Anggcu(s) ma eta sakitu, diteundeun lingga linggir, candi bang candi pulih, candi hejo candi /28v/
29
kuning, hareca deung batu gangsa,
1115  batu hareca diwarna, ageus ma diteu(n)deunan, pija tieun- [nanj anjang miru, patanakan pakayuan, deung ing lambu pameupeuhan,
1120 romahyang patengtwangan, taman mihapitkeun dwara, salimar deung karajaan, bale pasajen, lami(n) gading pancatulis,
1125 deungeun bale pangcuycukan, sanggar paiyil[l]an, pahwa- man ngurung jalan[u], kalawan pasamidaan, geusan ngukus puja nyapu,
1130  di umun tanpa langguk, nu disembah tan /30r/pa gi- rang, heuweung hajin teu kajeueung, gumfri]rcuha gumrihi, malangkara di bwana,
1135  dengdeng langgeng herang tineung, ngawakan kapre tiwian. Kilang ra(m)pes dipahayu, (ditarawas) dicaca ran, dica- angan diradina(n),
1140 disapu digalagaran, sapu tutur unggal isuk, dikuku san dipujaan, disembah dikabaktian, didupa ku ruruuman,
1145 haseu(p) dupa mrebuk [k]arum ruuming [ing] ganda wangi, Sangkan beunang na mahayu, pada kaopek sa, wangun tujuh reujeung metu,
1150 dibalay ku batu datar, dila(n)de ku batu ro(m)pe, ditambak lingga parasi, tatapakan batu wclas, saca /30v/
30
ka teras saga la,
1155 milambaran kayu laka, suhunan suriya tanduk, dilayeusan suriya kuray, kwakwatena lame kwaneng, dijure(y) kawung cawene,
1160 diteer ruyung suwangkung, ditarikan teras jali, dipascukan galcuh cpring, dikanycing kamuning keling, palupuhna awi temen,
1165 diselang ku awi surat, dibaur beutung larangan, beu nang ngala ti kantenan, panglungguhan jati wulung, Sandaan suriya gading,
1170 warna ukir-ukiranan, pattra luar pattra widar, ti luhur patra gumulung, ti handa(p)/31r/p patra gume lar ti gigir patra kasilir,
1175 ti teoh karang purante(ng), (ditali)yan purnacali, di- lancangan ku kananga, papakuna jati rupa, tihang kuwung balun eu(n)juk,
1180 digalcran jambe basma, dibukit ku eunjuk silih, di hatcupan kiray ngora, diturub ku eu(n)juk silih, [prak] tambuyuk beunangna ngi(n)juk,
1185 kandcl beunang ngadeweleg, bantar bcunang nya tang pinang, titip linyih dadar lesang, kadi gunung kapwayanan, katenjo sakeng kadohan,
1190  deung juru tcra /31v/ s
31
langgulun, dijaroan teras carun. Pasunuk di pajaja ran, ... (jal)ma utama, sunuk ratu nu diumun,
1195 bangsa putra nu disembah, wenang nyeutu [laut] ngadang desa, ngalalaca na bwana, Dewata turun mangjalma. Hiyang murba ka sakala,
1200 ipis mala ka(n)del aj(nya)na, ku turunan ku niskala, ra(m)pes rua rampes tuah, rampes budi rampes pigcui, tutug lulus deres anggeus,
1205 acining dewa manusa, hantcu keuna ku jamulah, cluk paku patra bantut, di tengah alas-a(la)sa/32r/n, titiron sarba kusumah.
1210 Caringin ngurung jalan, muruyan cai sanghiya(ng), bwagwah aing ku satwaana, ngaranna paksi bada yan, hiber ngapung ka manggungkcun,
1215 nycuscupan sekar dewata. Ka puhun eta ma rampes, ceta sang manggaway, pandita mahawisesa, pretang tu wijaksana,
1220 letela mahaprajnya, ti are lain wong pepeja, lain jalma tatan, paracang deung halu kumbang, nyiya(r) lannak reujeung dwa,
1225 agrong nu calik di pwa(ng)pwak, jajar nu calik di girang, baris nu calik di pinggir, jumeneng sang dewa batur,/32v/
32
sang[peujkan [deung]
1230  tuna pasajnyanaan, sakawarna diwayakeun, kabukti beunang bihari, kasampak beunang beuheula, kai(m)- pungan kacu(n)dukkan,
1235 nu sunuguh unggal isuk, nu mawa tanggung babuk lalay, nu mapag padagwa-dagwa, nu nyumah pulang kaleumpang, nu nunggang kawarasan malah,
1240 nu ditapa teher beung(h)ar, hiur buyut rea bwan- cah, geunggeung banda ditundagan, tehcr rca indang ebwan, wasi dcuheus rama kadang,
1245 hulun jauh sanangkulan, manguyu dcung balawiku, kaasa dcung pacwagaran,/33r/ panginggit pangha-win dcuheus, nu purah nga(ng)geuskcun tineung,
1250 ngahalangan guna gawe, hulun batur awak serang, nyela linnyi(h) ukya Iangcning, langlangsar awak sakapat, nga(m)bah na panycarabakkan.
1255 Sakwach guna twangtwanan, bulistir beunang nga linggis, burahay na panahtaran, nanggilis lumpak di pasir, sumaray tu(m)pak di datar,
1260 ser manggung ngalingga payung, ser bentik ngalingga- manik, ser cu(n)duk naga ngalengoy, nyang(h)a- reupna ngabahumintra, ngawulan pangawuruh batur,
1265 pangawuruh ka/33v/
33
[da]impungan ki(ng)kila rca nu ngoca, sumbaga daycuhan batur, genah nusiya laksana, ngabiya(k)- takeun hidep tambak molar
1270 nu ngoca hantcu pcgatna, sakalih nu ngadon budi, nyihar tingkah turutancun, diduluran ku sarcseh. Mangka ourcun nu sakcudcung,
1275 mangka si(n)dang nu salalar, ngawengi nu pulang pwayan, Goulis bumi kasepja] balo. I'(n)dah na pata-nakkan. Ranggcuik na panangkilan,
1280 burahay na pagcurangan, pinuh na eusi pakayuan, pangguh iu(n)juk pangdaunan, gedc ba/34v/Ie pangolahan, (han)ca (nu dek) ruat mala,
1285 mwakta ti kahanan papa. Kitu samapun./o/ Mangka nguni samiyasa. Luput liwat sarikeng raka, Lcnlang nu disang-gatakeun,
1290 heubeul gcuina diteu(n)dcun, lawas geuina ditunda, kakara kapupulihkcun, disamwadanakcurt ku sari ning dcwa tiga. Scureuh sataruk hangru bau lukut.
1295 saliup campur satektek tawc, sahculang badag serahan, wwah sapanten samar duwegan. Teuas rah /34r/
34
hayu herang tincung,
1300 Tincbunfnjan biya(k)tana ka sakala, tuduheun urang rca, kawastwaan di sakala. Na babu hyang pretiwi, ywagya turutancunana,
1305 ku na urang wong sajagat. Inya tuha inya larcy, ku nu adwah lawan parek, manguni nu di mandalana, pahi deungcun hyang buyut.
1310 Lain basa nu urug jurang, tembing gawir cadas ngelir, swadwang rahwang batu bangkwang, parca(ng) batu patenggang. Hengan kabetahanana,
1315 ku nu huning dc(k) ditapa, nu hayu dek tinggal raga. Sarwa palalunkeuneun Titis /35r/ ku rahayu, di sakala di niskala.
1320 Kuwcung keneh sangkilang sakitu, sugan cukcur duumniya nguniya krctaniya nguni, tita(h) watcs ni(ng) ngukur, magaway du(u)mmanniya,
1325 hagasancun ti niskala sakala, dipakc ngawuwuh ngi(m) buh, ratu pamegct puhawang sugih, lamunna tiis pijati cunana. Kitu samapun. /o/
1330 Mangkin sajan sam(i)yasa, rcgas gwadwag kwamcng, sari-sari tanpa sari, titimu na sari jati, mangka curcun handcueul la ku aya,
1335 curcun gcuruk ta ku jadi. Gumanli mangka uruy, (uruy) ciduh rcu(m)bay kesang. Bcurcum beungcut mirah dada. Ngare(n)deng urat di larang.
134  0telu nihang pijangkaan, mangka susah barusaha, /35v/[n]
35
Lwaglwag beunang anggwan-anggwan. Lugay beu- nang babasahan. Balas kapurug kaparag.
1345 Kuri ning dewa tiga. Kurang jagang kurang jaging, kurang tangan pangawasa, kepwan sira sang mangga way, manguni diteuteuhrcupkeun,
1350 ka desa mahapawitra, ka bwana lawan sarira. Dipise wet mwa made, dipitipuluh mwa [cing] jucung, dipisamping mwa malcp,
1355 dipisimbut mwa harukhuk. Sarua palalunkcuncun. Kitu samapun /o/ Manguni sajan (sa)miyasa. waya nu dipasantakeun,
1360 waya pangdalu rasa/36v/nana, waya nu disangga takcun, mikwanwakcun raja busana, pangnugr(a)- han sang pandi ta, tipulung sampit bahiri,
1365 roroma deung buuk badag, baju ta(n)jeur ngabada(n) hireng, ngawalaka sasakali(h), sakitu disantahakeun, waya daluwang salembar,
1370 ku geui na pwandwak hcureut, sarangrangan. Tpis ramping racang rucang  Sisina gunung-gunungan, uduh beruh alah cakal,
1375  kurang teter kurang poe, kurang rasi kurang cai, disamo danakcun ku kageuian. Kaya budi kami sakini, diyajar metukeun kawacanaan /36r/
36
1380 mwadana sabda sakicap, tingkah paro(n)dwak pwaroc, na mikonokeun beuuk babah buddi cang kem, tingkah buntu na geui nyaur pegat nu ti(ng)- kah nyabda.
1385 Saur buntu sabda tinu(n)da, paregat ancal-ancalan. po(n)-dok beunang nganyahwakeun, sipen beunang humareti, kurang beunang maritama,
1390 buntu beunang kumaweruh, Sanyarah [sana] nu make busa(na). Mikwanwakeun pangrot cai, beu-nang kami ngulub kekeleman, olah ulih pala bung- kah,
1395 sarba beuti, cau, tiwu biya taleus hui suweg, kala- wana /37v/na gedang rateng, deung kalapa beunang naman-keun, ku geui na
1400 geuhgeur geunteul kurang seuneu, digolewar kurang sambara, kurang tasik humbu-humbu, hanteu acan tulus hipu. Sarwa palalunkeuneun.
1405 Kitu samapun./o/Mangkin sajan samiyasa, nu tari(ng) ga[a]l jualcun, diyajar pcungpeunging ngora, na ircug dikeudeu-keudcu,
1410 na tiwas dikaya-kaya, kesang bage kesang lentik, beu- reum beungeut ditangankeun, ku era mo katanga nan, sapupulu kacuwali,
1415 asing nu mitwah inya, Palias ka/37r/
37
sang pandita, aya basa lumanggana, medi(ng) elep dialem, daek lamun di rehena,
1420 de(k) nitah ka hulu kumbang, majar maneh hanteu bisa, (sanya)rah ku guru lagu, sora peper sora peuyeuh, hanteu patut kana lagu,
1425 na sora becet kandere, piseuri-seurieun sakalih, upat-upateun nu ngeca, nu ngali(h) hingalangeni, sakapat deung hu(lu) kumbang,
1430 ngumibisu meura seuri sanyarah na hulu kumbang, bogoh puji-puji suka, dipicarek salos aing kena karah ingkeun oge,
1435 nu /muji kapibakti, /38v/ nu medek (ka)pibahan, nu cicing parud-parudeun, sugan majar maneh reya gawc, nu ngalih hingalang ngeni,
1440 majar maneh hanteu ari, sanyarah urang sinom(b)o sok rea kapihalean, na pangapah teu katanggap, na pisalin lili(n)jingan,
1445 kapaparah kategtogan, dituduh ku sang pandita, Karunya ku nu miwarang, jarot sugan na pareuag. Sugih warah ceta ngucap.
1450  Kitu samapun /o/
Telas sinurat ring wulan kadala /38r/pan.
38
Suru(d) pacanten dua naek.
Ulih sang nganurat batur ma(n)dala suniya sang abuyut teja ... sa(ng) sida puncak cikuray, hulu kumbang ti batu wangi / Mala(m)pah hampura sang amaca, ku na sa(s)tra occk lotGr kadi tapak yuyu ri tancang ri tasik. Kurang wuhan louwih longan belot bcncrkeun. Nyarcna luhung mayan taba nilih. pun./39r/
***

Disadur dari : Sanghyang Swawarcinta, Teks dan Terjemaahan Oleh : Tien Wartini; Ruhaliah; Mamat Ruhimat; Aditia Gunawan. Buku diterbitkan atas kerjasama Perpustakaan Nasional RI dan Pusat Studi Sunda - 2011

0 komentar:

Posting Komentar