Ajaran Sunda Wiwitan Mundinglaya (Sunan Guling) Pendiri Sumedang Larang

Prabu Munding Laya bin Gajah Agung bin Cakrabuana bin Aji Putih adalah Raja Sumedang abad ke 11 di Kerajaan Sumedang Larang. Beliau adalah raja ke 4 Sumedang larang.

Dina agama Sunda Wiwitan, aya anu unina kieu :  
"Nya inyana anu muhung di ayana; aya tanpa rupa; aya tanpa waruga; hanteu ka ambeu-ambeu acan; tapi wasa maha kawasa di sagala karep inyana".
(nya mantenna anu Maha Agung di ayana; aya tanpa rupa; aya tanpa wujud; henteu ka ambeu-ambeu acan; tapi kawasa maha kakawasaanana di sagala karep-Na).

"Hyang tunggal tatwa panganjali; ngawandawa di jagat kabéh alam sakabéh; halanggiya di saniskara; hung tatiya ahung".
(Hyang tunggal anu Maha Luhung; satemenna tujuan utama manusa sembah Hyang; henteu boga anak henteu boga dulur; boga baraya jeung batur ogé henteu di jagat jeung ieu alam; anu pang-unggulna dina sagala rupa hal; hung, tah éta téh nu ngagem bebeneran sajati, ahung).
Artinya: "Sang Hyang Agung yang Maha Esa, dialah yang sebenarnya sang "Penyembahan", tiada beranak tiada bersaudara, mempunyai teman pun tidak di Jagat dan di Alam ini'
Yang paling unggul di segala-galanya. Hung, nah itulah Sang Benar Sejati, Ahung.

Upama ditengetan, apan éta harti kalimah téh sarua jeung surat Al Ikhlas – anu béda, ukur basana.

Dalam agama islam terdapat dalam surat al-Ikhlash: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Begitu juga sunda wiwitan: 
"utek tongo walang taga, manusa buta detia, lukut jukut rungkun kayu, keusik karihkil cadas batu, cinyusu talaga sagara, bumi langit jagat mahpar, angin leutik angin puih, bentang rapang bulan ngempray, Sang herang ngenge nongtoreng, eta kabeh ciptaan Sang Hyang Tunggal, keur Inyanamah sarua kabeg oge taya bedana"
Artinya : "satwa terkecil sampai yang paling besar, manusia-raksasa (jin) dan detia, lumut rumput-perdu sampai kekayuan, pasir-kerikil-cadas sampai bebatuan, mata air-telaga sampai lautan, bumi-langit sampai semesta alam, angin semilir sampai angin tofan, bintang bertaburan-bulan terang, matahari terik. itu semuanya ciptaan Sanghyang Tunggal. Kepunyaan-Nya kesemuanya itu sama tidak ada perbedaannya)

dalam islam terdapat dalam QS:Al-Anbiya Ayat 16: “Dan tidaklah Allah ciptakan tujuh lapis Iangit dan tujuh lapis bumi dan segala yang ada di antara keduanya (isi 7 lapis langit dan isi 7 lapis bumi) dengan bermain-main.”

Ayat ini menerangkan penciptaan 7 lapis langit dan nama-nama lapisan tiap langit beserta penghuninya, dan menerangkan penciptaan 7 lapis bumi dan nama-nama tiap lapisan bumi beserta penghuninya, termasuk 7 alam angin beserta nama-namanya yang berada dilapisan bumi ketujuh.

Sebelumnya di Daerah Cipaku Darmaraja pada jaman Prabu Aji Putih (Tembong Agung)  dan Prabu Tajidmalela (Sumedang Larang) pada abad ke 7 s/d 8 telah dikenal di juga :
1. Sahadat Cipaku


Sang kuncung batara wenang ku Alloh sira sanika, langit ngait jagat tapak tarima badan kaula Sir na Adam ku Alloh (yaa allah) . 3X.

Setelah berangkat ke mekah Sahadat Cipaku Prabu Aji Putih disesuaikan dengan ajaran Islam. 

“Sang kuncung batara wenang, sanika ku Alloh langit ngait jagat rapak, tarima badan kaula sirna adam, Hu Alloh, Hu Alloh, Hu Alloh, Hu Alloh, lailahaillalloh muhammaddarosululloh.”


2. Ilmu Marifat Cipaku

“Sang kuncung batara wenang, sanika ku Alloh langit ngait jagat rapak, tarima badan kaula sirna adam, Hu Alloh, Hu Alloh, Hu Alloh, Hu Alloh, lailahaillalloh muhammaddarosululloh”

Hartosna : 
sang teh hiji, kuncung buuk dina embun-embunan ngacung ka luhur, batara hartina maha pinter, sari sanika tegesna pangersana, langit kawas dikaitkeun, jagat kawas diamparkeun, tumampa yen kaula hirup sanggeusna adam mulang ka alam langgeng. Alloh Maha Agung, teu aya deui nu wajib di sembah lintang ti Alloh, muhamad rosul Alloh.

Artinya kita berserah diri dari ujung rambut yang paling atas sampai seluruh badan hanya kepada Alloh SWT yang wajib disembah.

Ilmu Tauhid atau Ilmu Cipaku yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan atau disebut Marifat.

Ilmu Marifat Cipaku dikenal dengan Ilmu Cipaku, “Sir budi cipta rasa, sir raga papan rasa, dzat marifat wujud kaula maring Alloh, maring malaikat, maring khodan karomah suci, maring isun sajerning urip, lailahailalloh muhamaddarosululloh”,


3. Sahadat Darmaraja
"Nu nangtung tanpa kurungan herang tanpa karangan Nu ngadeug disanghyang Taji Teja heunteu aya dibuana panca tengah Yaa Allah deg…deg…panca komara"

Bagi Eyang Haji sesuai rukun Islam yang paling penting adalah Sahadatnya atau Ikrarnya untuk memahami diri manusia sebagai Mahluk Ciptaan Alloh SWT oleh karenanya beliau membuat Sahadat Darmaraja untuk para Raja yang ingin mengabdikan diri menjadi Raja (Darma = Bakti, dan Raja Pemimpin), “Nu nangtung tampa kurungan, teu hérang tampa karangan, nu ngadeg di sanghyang téja henteu aya di buana panca tengah, deg, deg, deg, deg, deg, pancakomara. Lailahailalloh muhammadarrosululloh.

Hartina, nu ngadeg taya wujudna, nu herang taya wadahna, nu ngadeg di alam lelemut teu aya di alam manusa, panceugkeun lama kawibawaan. Teu aya anu wajib disembah lintang Alloh, Muhamad utusan Alloh. Artinya adalah bahwa ketika menjadi Raja harus mengukuhkan kewibawaan dengan cara berserah diri kepada Alloh SWT. Eyang Haji mengajarkan Ilmu Marifat tersebut di Situs Cipeueut Aji Putih.

0 komentar:

Posting Komentar